wachten...

Bel ons direct! 06 84147171

Bel ons direct! 06 84147171

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 TREND AFBOUW AMSTERDAM: de rechtspersoon TREND AFBOUW AMSTERDAM, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel te Amsterdam en aldaar terug te vinden onder het nummer 34319442, lid van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor

Afbouwbedrijven, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die stukadoors-, afbouw-, vloeren-, terrazzo-, plafond- en

wandmontagewerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die TREND AFBOUW AMSTERDAM opdracht geeft tot het uitvoeren van

stukadoors-, afbouw-, vloeren-, terrazzo-, plafond- en wandmontagewerkzaamheden en daartoe te verwerken producten afneemt, beiden

tegen een geldelijke beloning conform in deze Algemene Voorwaarden bepaalde condities.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, waarin wordt voorzien in de meest voorkomende situaties, die dekking trachten

te bieden aan eventuele geschillen en/of de uitvoering van de werkzaamheden regelen en/of de relatie tussen TREND AFBOUW

AMSTERDAM en Opdrachtgever regelen.

1.4 Werk: het totaal van de tussen Opdrachtgever en TREND AFBOUW AMSTERDAM overeengekomen werkzaamheden en daarbij door

TREND AFBOUW AMSTERDAM geleverde materialen.

1.5 Meerwerk: Alle werkzaamheden, welke niet zijn opgenomen in de offerte, doch wel door TREND AFBOUW AMSTERDAM zijn

verricht in het kader van een goede uitvoering van het Werk.


2. WERKINGSSFEER

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TREND AFBOUW AMSTERDAM en Opdrachtgever.

2.2 TREND AFBOUW AMSTERDAM wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van

Opdrachtgever van de hand.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden en overige beleidsregels, alsmede de getekende Overeenkomst, vormen de definitieve Overeenkomst

tussen TREND AFBOUW AMSTERDAM en Opdrachtgever. Derhalve vervangen deze alle eerdere toezeggingen, correspondentie en

onderhandelingen met Standhouder.

2.4 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen

bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen van de Algemene

Voorwaarden.

2.5 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze

Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TREND AFBOUW

AMSTERDAM en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene

Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.7 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtgever en TREND

AFBOUW AMSTERDAM zijn overeengekomen.

2.8 In deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk geschreven over de “Opdrachtgever", indien daar waar de Opdrachtgever een

natuurlijk persoon betreft en de bepalingen uit de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van NOA afwijken en van doorslaggevende

waarde zijn, prevaleren de oorspronkelijke bepalingen.


3. AANBOD

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst.

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om

een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.

3.4 Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van

de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de oplevering.

3.5 Indien TREND AFBOUW AMSTERDAM buitenwerk dient te verrichten, wordt van de Opdrachtgever verwacht dat zij rekening houdt

met eventuele uitloop van de oplevering in verband met mogelijke wisselende weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

3.6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden

gehanteerd: aanneemsom of regie.


ING Bank: NL46INGB0005206637

Btw nr: NL 130.93.97.05.B03

KvK Amsterdam: 34319442